'U Piscistoccu comu si cucinava 'na vota a Rannazzu

(versione in italiano)

Ingredienti

Chillu chi servi

 • 1,500 Kg di stoccafisso ammollato (piscistoccu spugnatu);

 • 700 g di pomodori freschi o mezza scatola di pelati (pumaroru frischi o perati);

 • 200 g di olive bianche  o nere (arivi bianghi o nivuri);

 • 100 g di capperi (cappiri);

 • 200 g di cipolla (cipulla);

 • 400 g di patate non troppo grosse, meglio di misura media, (patati non troppu rossi, miegghiu si sunu chiù picciurari);

 • 50 g di conserva di pomodoro (meglio se di casa (astratu 'ri casa);

 • 30 g di pinoli (pinori);

 • 30 g di uvetta (racina passura);

 • olio d'oliva di casa (uogghiu 'ri ariva 'ri casa); 

 • sale marino (sari marinu);

 • peperoncino (pipispiezi); 

 • pepe nero (spiezi).

Preparazione

E comu 'u pripara, ora, me mugghieri

(Minditi a mollu 'u piscistoccu dall'acqua correndi pi 'na pocu ri jorna).

Quannu è bellu mollu, tagghiatiru  a piezzi e scuratici tutta l'acqua e tinitiru prondu. 

Scurciati macari i patati e si sunu troppu rossi tagghiatiri e tinitiri prondi assiemi o piscistoccu.

'Da 'na pignata (miegghiu 'do tiganu ri terracotta,  si l'aviti) faciti suffriiri i patati  pi 'na para ri minuti 'da tandicchia ri uogghiu ri ariva ri casa; dopu niscitiri e minditiri ri banna. 

'Do stissu uogghiu  suffriitici  'a cipulla tagghiata fina, finu a quannu divenda trasparendi. 

Jungitici ora l'astratu (e 'na para ri pumaroru frischi o ri chilli pirati, si non vuriti fari vieniri 'u sucu truppu pisandi); dopu  jungitici l'acqua, 'u sari, 'u spiezi (o 'u pipispiezi), i capperi, i pinori, a passura e l'arivi bianghi o nivuri. 

Dopu 'na para ri minuti minditici i patati e u piscistoccu e jungitici naundra dandicchia ri acqua pi cumigghiari tutti cosi e a secunno ri comu vuriti chi vieni 'u sucu

Cumigghiati a pignata (si vuriti, non troppu fitta) Dopo menzura ri cuttura, suppergiù,  quannu viriti chi 'u sucu si va restrigennu, cumingiati a provari quarchi morzu ri patata e ri piscistoccu, pi viriri si sunu cotti o lisci ri sari; senza strafari, però: senunca non vi resta nienti pi dopo. 

E  'u vinu ri l'Etna, chi c'haviti prondu 'da cannata, vi l'aviti biviri senza niendi ("Supra u scrusciu ru carrettu", dicia me Patrozzu Vicenzu Parermu, sessadacing'anni fa!).

Bon Bruru!